Um HHÍ

Frá því Happdrættið var stofnað árið 1933 hefur það fjármagnað nær allar byggingar Háskólans. Það þýðir að húsnæði og tæki Háskólans eru ekki keypt fyrir skattfé, heldur að langstærstum hluta fyrir fé frá Happdrættinu.

Til þess að sinna þessu markmiði var í upphafi og vel fram eftir 20. öldinni rekið flokkahappdrætti. Árið 1987 hófst sala á skafmiðum, svo kölluðum Happaþrennum. Nokkrum árum síðar, eða árið 1993, hófst svo rekstur skjávélahappdrættis sem fékk nafnið Gullnáma.

Allur hagnaður af þessum rekstri fer til uppbyggingar Háskóla Íslands, bæði til bygginga og eins til kaupa á búnaði fyrir nemendur og kennara.

TEKJURNAR DREIFAST VÍÐA

Tekjur Happdrættis Háskóla Íslands dreifast víða. Þrátt fyrir að megin markmið happdrættisins sé efling Háskóla Íslands með byggingu húsnæðis yfir skólann og að útvega góðan tækjakost, þarf einnig að nota hluta teknanna til annarra mála.

Stærstur hluti teknanna fer aftur til viðskiptavina happdrættisins í formi vinninga. Vinningshlutfall einstakra happdrættisforma er mjög mismunandi, allt frá rúmlega 50% upp í rúm 90%.

Leyfisgjald rennur til ríkisins. Það getur numið allt að 150.000.000 á ári.

Tekjurnar fara svo að sjálfsögðu einnig til almenns rekstrar HHÍ.

Þannig skiptast tekjurnar í vinninga, framlög til Háskóla Íslands, leyfisgjald og rekstur.

VINNINGAR

Allir vinningar hjá Happdrætti Háskólans eru skattfrjálsir, hvort sem um lítinn eða stóran vinning er að ræða, vinning á skafmiða, í flokkahappdrætti eða í skjávélahappdrætti.

Vinningshlutfallið er mjög mismunandi, allt frá um 60% í sumum skafmiðaleikjunum upp í ríflega 90% í skjávélahappdrættinu. Vinningshlutfallið í flokkahappdrættinu er 70%. Þetta þýðir að af miðaverðinu, sem er 1.500 kr., renna strax 1.050 kr. út aftur til vinningshafa í formi vinninga.

Vinningar og útborgun þeirra er trúnaðarmál. Starfsfólk HHÍ og umboðsmenn þess eru bundnir trúnaði um vinninga sem og aðrar upplýsingar sem þeir verða áskynja í starfi sínu. Þannig er engum nema vinningshafa tilkynnt um vinninga í flokkahappdrætti.

Samkvæmt lögum fyrnast vinningar ef þeirra er ekki vitjað innan eins árs frá því þeir eru dregnir út. Eftir þann tíma ber happdrættinu ekki að greiða vinninginn. HHÍ er hins vegar hreykið af því að borga ávallt út vinninga þegar þeirra er vitjað, jafnvel þó eitthvað sé liðið frá því viðkomandi vinningur hefur fyrnst.

HÁSKÓLI ÍSLANDS

Allur hagnaður HHÍ rennur til Háskóla Íslands. Samkvæmt lögum er hagnaðinum varið til uppbyggingar húsnæðis fyrir Háskóla Íslands og til þess að búa skólann sem bestum tækjabúnaði fyrir nemendur og kennara.

Háskóli Íslands er elsti, stærsti og fjölbreyttasti háskólinn á Íslandi, stofnaður 1911. Þar er boðið upp á fjölþætt grunnnám fyrir stúdenta að loknu stúdentsprófi. Einnig er boðið upp á framhaldsnám til meistara- og doktorsprófs. Jafnframt er Háskóli Íslands öflugur rannsóknaháskóli á alþjóðlega vísu, en við háskólann eru starfræktar um 40 rannsóknastofnanir.

Háskóli Íslands er lifandi stofnun þar sem lögð er stund á flestar vísinda- og fræðigreinar í sterkum tengslum við atvinnu- og þjóðlíf á Íslandi. Við háskólann er hópur vel menntaðra og þjálfaðra kennara og vísindamanna. Þar hefur einnig skapast löng rannsóknahefð með miklu samstarfi við erlenda háskóla. Stúdentum sem stunda nám við Háskóla Íslands gefst kostur á að sækja hluta af námi sínu til viðurkenndra erlendra háskóla.

Þeim sem hafa áhuga á að kynna sér háskólann frekar er bent á að skoða vef Háskóla Íslands.

EINKALEYFISGJALD

Gjald til ríkisins fyrir rekstur peningahappdrættis. Með lögum nr. 75/2006 sem samþykkt voru á Alþingi þann 3. júní 2006 var ákveðið að Happdrætti Háskóla Íslands skyldi greiða s.k. leyfisgjald til ríkissjóðs. Slíkt gjald hafði verið við lýði allt frá stofnun happdrættisins árið 1933.

Leyfisgjaldið er 20% af nettóársarði happdrættisins, en þó ekki hærri fjárhæð en kr. 150.000.000.

Samsvarandi gjald er ekki lagt á önnur happdrætti í landinu.

Allar byggingar háskólans hafa nær eingöngu verið kostaðar af happdrættisfé. Þær eru eftirfarandi og er tilgreint það ár sem þær voru teknar í notkun.

1937

SETBERG

Setberg

1940

AÐALBYGGING
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Aðalbygging

1948

ÍÞRÓTTAHÚS
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Íþróttahús

1956

EIRBERG

1961

HÁSKÓLABÍÓ

Háskólabíó

1963

ARAGATA 9

1966

HÚS RAUNVÍSINDASTOFNUNAR
HÁSKÓLA ÍSLANDS

Raunvísindastofnun

1966

NESHAGI 16

1969

ÁRNAGARÐUR

Árnagarður

1972

LÖGBERG

Lögberg

1972

VR-I

1973

ARAGATA 14

Aragata

1975

VR-II

VR 2

1983

LÆKNAGARÐUR

Læknagarður

1985

ODDI

Oddi

1987

SÓLTÚN

1987

VR-III

1988

TÆKNIGARÐUR

Tæknigarður

1991

HAGI

Hagi

1996

NÝI-GARÐUR

Nýi garður

2003

ASKJA

Askja

2007

HÁSKÓLATORG

Háskólatorg

2007

GIMLI OG TRÖÐ

Gimli

Happdrætti Háskóla Ísland var stofnað með lögum árið 1933 og er því elst allra happdrætta á Íslandi. Starfsemin hófst í byrjun janúar 1934 og fyrsti útdráttur fór fram 10. mars það ár. Tilgangur happdrættisins er að afla fjár til húsbygginga háskólans, viðhalds þeirra og til tækjakaupa. Háskóli Íslands var fyrst til húsa í Alþingishúsinu við Austurvöll en fjölgun nemenda leiddi til að þröng varð á þingi. Á árinu 1932 voru samþykkt lög sem heimiluðu að reist yrði háskólabygging. Heimildin var reyndar háð þeim fyrirvara að fé fengist til framkvæmdanna á fjárlögum. Það gekk ekki eftir enda heimskreppan í algleymingi. Þá var unnið að því að Háskóli Íslands fengi að nýta happdrættisleyfi sem stofnað var til með lögum árið 1926. Hin glæsilega háskólabygging, Aðalbygging háskólans, var tekin í notkun árið 1940. Síðan þá hafa yfir 20 háskólabyggingar verið fjármagnaðar með happdrættisfé.

HHÍ hefur leyfi til að reka þrennskonar happdrætti, gamla flokkahappdrættið sem sett var á laggirnar við stofnun, skyndihappdrættið undir nafni Happaþrennunnar sem hefur verið í rekstri frá 1987 og happdrættisvélar (e. VLT Video Lottrey Terminal) Gullnámunnar sem voru fyrst settar upp 1993.

Vörur happdrættisins eru seldar með hefðbundnum hætti, þar sem íslensk löggjöf heimilar ekki peningaspil á Netinu en vonir eru bundnar við að breytingar verði á því á næstu mánuðum og Happdrættinu verði veitt leyfi til að reka peningaspil á Netinu. Þó er hægt að kaupa miða í flokkahappdrættinu á Netinu.

Samkvæmt lögum er óheimilt að reka happdrætti hér á landi nema með leyfi dómsmálaráðherra. Tilgangurinn með ákvæðinu er að hamla gegn skaðlegum áhrifum á almenning og að halda uppi allsherjarreglu (e. public order). Í Evrópu hafa verið málaferli m.a. vegna þess að ýmis einkafyrirtæki á happdrættismarkaði vilja ekki láta sér nægja sinn heimamarkað. Þau vilja einnig geta starfað á erlendum mörkuðum. Íslenski happdrættismarkaðurinn hefur orðið fyrir barðinu á ásókn erlendra einkafyrirtækja. Þar er einkum um að ræða fyrirtæki sem bjóða þjónustu sína á vefnum. Hinn 4. maí 2007 skipaði þáverandi dómsmálaráðherra fastanefnd á sviði happdrættismála. Nefndin er nú skipuð fulltrúum happdrættanna og dómsmálaráðuneytisins. Stjórnarformaður Happdrættis Háskóla Íslands, Eyvindur G. Gunnarsson, er formaður nefndarinnar.

Hlutverk nefndarinnar er að fylgjast með Evrópurétti á sviði happdrættismála, gera tillögur til dómsmálaráðherra um framkvæmd vísindarannsókna um spilafíkn og ólögleg fjárhættuspil og gera tillögur um réttarbætur á sviði happdrættismála. Í því sambandi má nefna að tvær lagabreytingar, sem máli skipta fyrir happdrætti, hafa orðið að lögum. Annars vegar er það lagabreyting árið 2010, sem bannar auglýsingar happdrætta, sem eru rekin erlendis og hafa ekki leyfi samkvæmt íslenskum lögum um happdrætti. Hins vegar hefur fjölmiðlanefnd nú stjórnsýslueftirlit með auglýsingum á happdrættis- og veðmálastarfsemi, sem áður var í höndum lögreglu, samkvæmt fjölmiðlalögum sem tóku gildi árið 2011.

Lög og reglugerðir sem gilda um HHÍ:

Lög um happdrætti, nr. 38/2005:

https://www.althingi.is/lagas/148c/2005038.html

Lög um Happdrætti Háskóla Íslands nr. 13/1973:

https://www.althingi.is/lagas/148c/1973013.html

Reglugerð um breytingu á reglugerð um Happdrætti Háskóla Íslands, nr. 348/1976:

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/allar/nr/348-1976

Reglugerð um pappírslaust peningahappdrætti Háskóla Íslands 455/1993.

https://www.reglugerd.is/reglugerdir/eftir-raduneytum/domsmalaraduneyti/nr/1249

Eftirlit með útdráttum og vinningum í Happdrætti Háskóla Íslands er í höndum sérstaks happdrættisráðs sem dómsmálaráðherra skipar. Í því áttu sæti árið 2017 Þórhildur Líndal, lögfræðingur, formaður ráðsins, Skúli Guðmundsson, lögfræðingur, og Þorleifur Pálsson fyrrverandi sýslumaður. Eftirlit með happdrættisvélum er hjá sýslumanns embættinu á Hvolsvelli en eftirlitið var flutt þangað frá dómsmálaráðuneytinu 2007. Ársreikningar happdrættisins eru endurskoðaðir í umboði Ríkisendurskoðunar og birtast þeir í ríkisreikningi.

Háskólaráð kýs stjórn Happdrætti Háskóla Íslands. Stjórnin hefur verið óbreytt frá árinu 2014 en hana skipa Eyvindur G. Gunnarsson prófessor, stjórnarformaður, Jenný Bára Jensdóttir fjármálastjóri HÍ og Kristbjörg Edda Jóhannsdóttir, framkvæmdastjóri.

Afkoma rekstrarársins 2018 var mjög ásættanleg. Velta jókst í Flokkahappdrættinu og Gullnámunni en minnkaði í Happaþrennunni. Hagnaður ársins var 1.307 m.kr. og jókst um 5,4% á milli ára.

Happdrættið hefur barist ötullega fyrir því síðustu ár að bjóða uppá íslenskt peningaspil á Netinu, með leikjum sambærilegum þeim sem eru í Gullnámunni og skafmiðunum í Happaþrennunni en ekki haft erindi sem erfiði hjá stjórnvöldum. Niðurstöður eru ekki í sjónmáli og því alls óvíst hvort og hvenær af því verður.

Lögum samkvæmt skal hagnaði happdrættisins að frádregnu leyfisgjaldi, sem greitt er til ríkisins, nánar tiltekið til Rannís, allt að 150 m.kr., varið til uppbyggingar Háskóla Íslands. Hagnaðurinn, að frádregnu leyfisgjaldi, rennur ekki aðeins til nýbygginga, heldur einnig til viðhalds fasteigna HÍ. Þá hefur happdrættisfé verið notað til kaupa á rannsóknartækjum og nemur sú upphæð hundruðum milljóna króna. Á árinu 2018 voru greiddar 1.180 m.kr. til Háskóla Íslands.

Ársreikningur 2018

Ársreikningur 2017

Ársreikningur 2016

Samfélagsleg ábyrgð

Þátttaka í veðleikjum (hér eftir notað um alla happdrættis- og peningaleiki) er skemmtun sem jafnframt felur í sér von um vinning. Ágóði af starfsemi af Happdrættis Háskóla Íslands (HHÍ) fer til uppbyggingar á húsnæði og kaupa á rannsóknartækjum fyrir Háskóla Íslands. HHÍ gerir sér þó grein fyrir því að þátttaka í veðleikjum er ekki áhættulaus. Samfélagsleg ábyrgð og áhersla á ábyrga spilahegðun er því rauður þráður í allri starfsemi Happdrættisins. Á undanförnum árum hefur HHÍ gripið til margvíslegra ráðstafana til að lágmarka hættu á spilavanda og spilafíkn. Spilafíkn er sjúkdómur sem samkvæmt erlendum og íslenskum rannsóknum hrjáir um 0,3 – 1,0% mannkyns, en getur haft alvarlegar sálrænar, félagslegar og fjárhagslegar afleiðingar fyrir spilara og reyndar einnig aðstandendur þeirra.

Rannsóknir

HHÍ hefur um nokkurra ára skeið stutt myndarlega við íslenskar rannsóknir á sviði spilavanda og spilafíknar og hafði frumkvæði að því á sínum tíma að farið var að stunda slíkar rannsóknir við sálfræðideild HÍ. Dr. Daníel Þór Ólason, lektor í sálfræði við Háskóla Íslands hefur leitt þá vinnu ásamt samstarfsfólki sínu. Markmið rannsóknanna hefur verið að auka þekkingu á algengi og útbreiðslu spilafíknar hérlendis og hefur þegar umtalsverðum gögnum verið safnað um algengi spilavanda bæði meðal íslenskra unglinga og fullorðinna. Einnig styrkir HHÍ SÁÁ um 5 milljónir á ári auk þess að styrkja hvers konar samtök sem styðja við þá sem glíma við spilafíkn, s.s. SÁS, samtök áhugafólks um spilafíkn og GA samtökin.

Aldurstakmarkanir

Óheimilt er samkvæmt lögum að selja veðleiki til viðskiptavina yngri en 18 ára. HHÍ leggur ríka áherslu á að lög um aldurtakmarkanir séu virt. Þeir aðilar sem gert hafa samninga við HHÍ um rekstur happdrættisvéla Gullnámu og Gullregns eiga það sameiginlegt að reka staði þar sem aldurstakmörk eru að lágmarki 18 ár, en iðulega 20 ár.

Lán til spilunar

Ekki eru veitt lán til þátttöku í leikjum HHÍ undir neinum kringumstæðum.

Markaðssetning

Mikilvægt er að markaðssetning peningaleikja taki mið af þeirri áhættu sem kann að hljótast af óhóflegri spilun. HHÍ gætir þess í hvívetna að höfða ekki til viðkvæmra hópa, svo sem barna og unglinga, eða gefa til kynna villandi upplýsingar svo sem um vinningslíkur.

Meðferðarúrræði og fræðsla til spilara

HHÍ og Íslandsspil ráku um nokkurt skeið vefinn www.spilafikn.is. Vefurinn hefur verið endurræstur undir veffanginu www.abyrgspilun.is, og er nú sem áður rekinn í samstarfi HHÍ og Íslandsspila. Á vefnum má finna margvíslegar upplýsingar um eðli spilavanda og spilafíknar. Þar eru einnig leiðbeiningar til þeirra sem vilja leita sér aðstoðar vegna spilavanda, sem og sjálfspróf. Upplýsingabæklingur um meðferðarúrræði og ráðleggingar varðandi hæfilega spilun liggur frammi á öllum spilastöðum sem bjóða Gullnámu og Gullregn. Bæklingurinn var gefinn út í samstarfi við Íslandsspil.

Evrópustaðall um ábyrga spilun

2012 innleiddi HHÍ í fyrsta skipti staðal um ábyrga spilun sem þróaður hefur verið á vettvangi Evrópusamtaka ríkishappdrættisfyrirtækja (European Lotteries). Staðallinn tekur til allra þátta starfsemi HHÍ, svo sem stefnumótunar, vöruþróunar, fræðslu til starfsfólks og umboðsmanna, stuðnings við meðferðarúrræði, rannsókna og markaðssetningar. Í framhaldi af úttekt KPMG á fylgni við staðalinn fékk HHÍ í maí 2015 endurnýjaða vottun European Lotteries þess efnis að fyrirtækið hefði innleitt staðal samtakanna um ábyrga spilun.

Skýrsla HHÍ um ábyrga spilun

Hér er skýrsla HHÍ um ráðstafanir fyrirtækisins gagnvart ábyrgri spilun. Hún gefur yfirlit yfir helstu verkefni og ráðstafanir HHÍ á þessu sviði á undanförnum misserum.

Ábyrg spilun

10.apríl 2019

Stærsti páskaglaðningur ársins?
Heppinn miðaeigandi fékk 40 milljónir króna í vinning

Það er víst óhætt að fullyrða að páskahátíðin verður einstaklega gleðileg hjá miðaeigandanum sem fékk fjórfjaldan vinning í Milljónaveltunni og fær hann því 40 milljónir króna í sinn hlut. 🎉🎉
Þetta voru þó alls ekki einu gleðitíðindi kvöldsins því að annar miðaeigandi fékk hæsta vinning í Aðalútdrætti og fær því 5 milljónir króna. Fjöldi annarra miðaeigenda fékk vinning og í heildina fengu 3.373 aðilar vinninga og skipta með sér rúmum 150 milljónum króna. Fyrir utan þá vinninga sem áður hafa verið nefndir eru margir aðrir miðaeigendur sem brosa eftir útdráttinn. Má þar helst nefna að einn aðili fékk 500 þúsund króna vinning á trompmiða og fær því 2,5 milljónir króna í sinn hlut, átta fengu milljón og þrettán manns fengu 500.000kr.

Happdrætti Háskóla Íslands fagnar því að halda áfram að fjölga heppnum Íslendingum. 🥳🥳

12.mars 2019

Þrír skiptu með sér 40 milljóna króna vinningi

Ljónheppnir miðaeigendur gleðjast eftir útdrátt marsmánaðar hjá Happdrætti Háskólans. Það eru þó 3 miðaeigendur sem eiga miðanúmerið 40711 sem hafa sérstaklega mikla ástæðu til að gleðjast. Númerið fékk hæsta vinning í Aðalútdrætti og því fékk einn miðaeigandi 5 milljónir króna sem átti einfaldan miða. Annar átti tvöfaldan miða og fær því 10 milljónir í sinn hlut. En heppnastur var þó trompmiðaeigandinn sem fær 25 milljónir. Sérstaklega skemmtilegt var að í þessum hópi voru ungir miðaeigendur með börn og koma vinningarnir sér örugglega mjög vel.

Tæplega 3400 miðaeigendur skipta með sér rúmum 140 milljónum króna í skattfrjálsum vinningum. Fyrir utan þá vinninga sem áður hafa verið nefndir eru margir aðrir miðaeigendur sem brosa eftir útdráttinn. Má þar helst nefna að fimm fengu milljón í sinn hlut og hvorki meira né minna en tuttugu manns fengu 500.000kr.

Happdrætti Háskóla Íslands fagnar því að halda áfram að fjölga heppnum Íslendingum.

12.febrúar 2019

Risastór febrúar – rúmar 147 milljónir til vinningshafa

Rúmlega 3300 miðaeigendur skipta með sér rúmum 147 milljónum króna í skattfrjálsa vinninga eftir útdrátt febrúar mánaðar hjá Happdrætti Háskólans. Einn miðaeigandi hafði heppnina margfalt með sér í þetta skipti. Hann fékk hæsta vinning í Aðalútdrætti á nífaldan miða og fær því 45 milljónir í sinn hlut. Margir aðrir miðaeigendur höfðu einnig ástæðu til að gleðjast og má þar helst nefna að sjö fengu milljón í sinn hlut og hvorki meira né minna en sextán fengu 500.000kr.

Happdrætti háskólans óskar vinningshöfum innilega til hamingju.

10.janúar 2019

Rúmar 97 milljónir til vinningshafa

Tæplega 3300 miðaeigendur skipta með sér rúmum 97 milljónum króna í skattfrjálsa vinninga eftir útdrátt janúar mánaðar hjá Happdrætti Háskólans. Ekki amalegt að byrja árið svona. Sex miðaeigendur fengu milljón í sinn hlut og hvorki meira né minna en fimmtán fengu 500.000kr.

Happdrætti háskólans óskar vinningshöfum innilega til hamingju.

11.desember 2018

121 milljón í vinninga í desember

Það eru rúmlega 3000 miðaeigendur sem hafa ástæðu til að gleðjast eftir útdrátt desember mánaðar hjá Happdrætti Háskólans. Þeir skipta með sér 121 milljón króna sem hlýtur að vera sérdeilis góður jólabónus fyrir marga. Einn vinningshafi fékk þrefaldan vinning í Milljónveltunni 30 milljónir króna. Annar fékk 5 milljónir í Aðalútdrætti. Þar fyrir utan fengu fimm milljón króna vinning og níu sem fengu 500.000kr í sinn hlut.

Á árinu hefur Happdrætti Háskólans fjölgað heppnum Íslendingum um u.þ.b. 40.000 og hafa þeir skipt með sér rúmlega 1,4 milljarði króna í vinninga. Um leið og Happdrætti Háskólans samgleðst öllum þessum heppnu Íslendingum þá óskum við landsmönnum öllum gleðilegra jóla.

13.nóvember 2018

139 milljónir til vinningshafa

Ljónheppnum Íslendingum fjölgaði aldeilis eftir nóvemberútdrátt hjá Happdrætti Háskólans. Þar skipta 3.367 vinningshafar með sér rúmum 139 milljónum króna. Það má segja að ein tala hafi borið höfuð og herðar yfir aðrar tölur í kvöld. Það er talan 512 var dregin út sem 1.vinningur í Aðalútdrætti. Það voru 4 aðilar sem eiga röð í þessu númeri og skiptu þeir því með sér 45 milljónum króna. Einn miðaeigandi fékk 25 milljónir á trompmiða, annar fékk 10 milljónir á tvöfaldan miða og svo fengu aðrir 5 milljónir hvor á sína miða. Af öðrum heppnum miðaeigendum er það helst að frétta að það voru fimm aðilar sem fengu milljón króna vinning og hvorki fleiri né færri en sautján sem fengu 500.000kr í sinn hlut.

Milljónaveltan gekk ekki út í kvöld og því verður þreföld vinningsupphæð í pottinum í desember eða 30.000.000kr.

Happdrætti Háskólans óskar vinningshöfum innilega til hamingju með vinninga sína.

10.október 2018

99 milljónir borgaðar út í október

Happdrætti háskólans heldur áfram að fjölga heppnum Íslendingum. Heildarupphæð sem happdrættið hefur greitt til vinningshafa á árinu 2018 er 1,1 milljarður. Á meðal lukkulegra miðaeigenda í októberútdrætti eru tveir aðilar sem fengu 2,5 milljónir, sex sem fengu milljón og hvorki fleiri né færri en fjórtán sem fengu 500.000kr í sinn hlut.

Heildarfjárhæð útgreiddra vinninga í útdrættinum er 99 milljónir króna. 3.334 miðaeigendur skipta fjárhæðinni með sér.

Happdrætti Háskólans óskar vinningshöfum innilega til hamingju með vinninga sína.

11. september 2018

Tæpar 196 milljónir borgaðar út í vinninga

Septemberútdráttur hjá Happdrætti Háskólans var æði fjörugur að þessu sinni. Einn sérlega heppinn miðaeigandi á Norðurlandi, sem er búinn að eiga miða hjá happdrættinu í fjölda ára, á þó líklega eftir að fagna meira en aðrir. Sá hinn sami fékk sjöfaldan vinning í Milljónaveltunni og fær því 70 milljónir í sinn hlut. Það var enginn hörgull á sérlega heppnum miðaeigendum í þetta skipti því að annar miðaeigandi tryggur miðaeigandi fékk hæsta vinning í Aðalútdrætti á trompmiða og fær því 25 milljónir í vinning. Þar að auki fékk annar miðaeigandi hæsta vinning í Aðalútdrætti og fær 5 milljónir í sinn hlut.

Heildarfjárhæð útgreiddra vinninga eftir útdráttinn er hvorki meira né minna en tæpar 196 milljónir króna. 3.302 miðaeigendur skipta fjárhæðinni með sér.

Happdrætti Háskólans óskar vinningshöfum innilega til hamingju með vinninga sína.

10. ágúst 2018

SJÖFALDUR POTTUR Í SEPTEMBER

Sjöfaldur pottur í Milljónaveltunni í september

70.000.000kr verða í pottinum í september. Það væri nú ekki amalegt að fá þann stóra í næsta útdrætti. Fyrir svona upphæð er hægt að gera ansi margt skemmtilegt.

Það eru 3.333 lukkulegir miðaeigendur sem gleðjast eftir ágústútdrátt HHÍ. Þeir fá greiddar út hvorki meira né minna en rúmar 95 milljónir í vinninga.
Heppinn miðaeigandi fékk 500.000kr vinning á trompmiða og fær því 2,5 milljónir í sinn hlut. Þar að auki fengu fimm miðaeigendur eina milljón króna og tólf fengu hálfa milljón króna.

Happdrætti Háskólans óskar vinningshöfum innilega til hamingju með vinninga sína.

11. Júlí 2018

60 MILLJÓNIR Í RISAPOTTI Í ÁGÚST

Milljónaveltan verður sexföld í ágúst og verða hvorki meira né minna en 60 milljónir í pottinum. Það væri nú aldeilis hægt að gleðjast yfir slíkum vinningi.

Það eru 3.523 lukkulegir miðaeigendur sem gleðjast eftir júlíútdrátt HHÍ. Þeir fá greiddar út hvorki meira né minna en tæpar 103 milljónir í vinninga.
Einn fékk hæsta vinning í Aðalútdrætti og fær því 5 milljónir í sinn hlut. Annar heppinn miðaeigandi fékk 500.000kr vinning á trompmiða og fær því 2,5 milljónir í sinn hlut. Þar að auki fengu sex miðaeigendur eina milljón króna og tíu fengu hálfa milljón króna.
Happdrætti Háskólans óskar vinningshöfum innilega til hamingju með vinninga sína.

12. Júní 2018

RISAPOTTUR Í MILLJÓNAVELTUNNI Í JÚLÍ

Milljónaveltan verður fimmföld í júlí og verða hvorki meira né minna en 50 milljónir í pottinum. Þessi risapottur gæti lent hjá einum heppnum miðaeiganda.
Það eru 3.353 lukkulegir miðaeigendur sem gleðjast eftir júníútdrátt HHÍ. Þeir fá greiddar út hvorki meira né minna en rúmar 107 milljónir í vinninga.
Tveir miðaeigendur fengu hæsta vinning í Aðalútdrætti og fær hvor því 5 milljónir í sinn hlut. Þar að auki fengu sjö miðaeigendur eina milljón króna og sextán fengu hálfa milljón króna.
Happdrætti Háskólans óskar vinningshöfum innilega til hamingju með vinninga sína.

11. Maí 2018

FJÓRFALDUR POTTUR Í MILLJÓNAVELTUNNI Í JÚNÍ

Potturinn verður fjórfaldur í Milljónaveltunni í júní og verða 40 milljónir í pottinum. Það er því einn lukkulegur miðaeigandi sem getur orðið heppinn og byrjað sumarið með trompi.

Það eru 3.338 lukkulegir miðaeigendur sem gleðjast eftir maíútdrátt HHÍ. Þeir fá greiddar út hvorki meira né minna en rúmar 114 milljónir í vinninga.

Fjórir miðaeigendur fengu hæsta vinning í Aðalútdrætti og fær hver því 5 milljónir í sinn hlut. Þar að auki fékk einn miðaeigandi 500þús kr vinning á trompmiða og fær því 2,5 milljónir. Fimm miðaeigendur fengu eina milljón króna og fjórtán fengu hálfa milljón króna.

Happdrætti Háskólans óskar vinningshöfum innilega til hamingju með vinninga sína.

10. apríl 2018

ÞREFALDUR POTTUR Í MILLJÓNAVELTUNNI Í MAÍ

Potturinn verður þrefaldur í Milljónaveltunni í maí og verða 30 milljónir í pottinum fyrir einn heppinn miðaeiganda.

Það eru 3.376 lukkulegir miðaeigendur sem gleðjast eftir aprílútdrátt HHÍ. Þeir fá greiddar út hvorki meira né minna en tæpar 91 milljónir í vinninga.

Sjö miðaeigendur fengu eina milljón króna og tíu fengu hálfa milljón króna.

Happdrætti Háskólans óskar vinningshöfum innilega til hamingju með vinninga sína.

13. Mars 2018

MILLJÓNAVELTAN 20 MILLJÓNIR Í APRÍL

97 milljónir greiddar út í mars til 3.269 heppinna Íslendinga.

Happdrætti Háskólans heldur áfram að fjölga heppnum Íslendingum og mun þeim hafa fjölgað um hátt í 40.000 í lok ársins. Það er u.þ.b. tíundi hver landsmaður.

Tveir miðaeigendur fengu tvær og hálfa milljón í sinn hlut. Alls fengu sjö miðaeigendur milljón króna vinning og hvorki fleiri né færri en sextán fengu hálfa milljón.

Milljónaveltan gekk ekki út að þessu sinni og verður því 20 milljónir í næsta útdrætti 10.apríl.

13. febrúar 2018

SPRENGIDAGUR STÓÐ SANNARLEGA UNDIR NAFNI

Febrúarútdrátturinn hjá HHÍ kom að þessu sinni upp á Sprengidaginn. Það er víst óhætt að segja að dagurinn hafi sannarlega staðið undir nafni því að vinningshafar fá greiddar út rúmar 140 milljónir eftir útdráttinn. Milljónaveltan sem var tvöföld, 20.000.000kr, gekk út og þar að auki fékk heppinn trompmiðaeigandi hæsta vinning í Aðalútdrætti eða 25.000.000kr. Tveir aðrir miðaeigendur fengu einnig hæsta vinning í Aðalútdrætti og fékk hvor um sig 5.000.000kr í sinn hlut.

Aðrir miðaeigendur duttu einnig í lukkupottinn og má þar helst nefna að sex aðilar fengu milljón króna vinning og ellefu fengu 500.000kr í sinn hlut.
Alls fengu 3.136 miðaeigendur vinning í útdrættinum og má víst með sanni segja að við í Happdrættinu höldum ótrauð áfram að fjölga heppnum Íslendingum.

Vísindavef Háskóla Íslands var hleypt af stokkunum í janúar 2000. Happdrætti Háskóla Íslands er aðalstyrktaraðili Vísindavefsins og hefur frá upphafi lagt fram þá fjárhagslegu kjölfestu sem vefurinn hefur þurft; án hennar væri hann ekki lengur til.

Skemmst er frá því að segja að áhugi almennings á Vísindavefnum reyndist miklu meiri en nokkur maður hafði gert sér í hugarlund og þess vegna er vefurinn nú 17 ára þó að honum hafi upphaflega verið tjaldað til eins árs í mesta lagi.

Vísindavefurinn fjallar um öll vísindi, hverju nafni sem nefnast, allt frá stjörnufræði til handrita og frá sameindalíffræði til sálarfræði. Gestir geta lesið á vefnum svör við spurningum um flest milli himins og jarðar og einnig lagt fram nýjar spurningar um hvaðeina sem ætla má að starfsmenn Háskólans og stuðningsmenn vefsins geti svarað eða fundið svör við. Spurningarnar fara rakleiðis til starfsmanna vefsins. Gestir geta einnig sett fram efnisorð í leitarvél sem tengjast því sem þá fýsir að vita og fengið ábendingar um svör og annað tengt efni sem þegar er komið á vefinn.

Kíkið á Vísindavefinn með því að smella hér: Vísindavefurinn

×
Smelltu hér til að opna TeamViewer
Smelltu hér til að opna TeamViewer